კვლევები და პუბლიკაციები

თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის - სოციალური სერვისების მიმწოდებლების მხარდაჭერა რეგიონებში

ეს კვლევა მომზადდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულიად პასუხისმგებელია საქართველოს არბაითერსამარიტერ-ბუნდი და არ ასახავს ევროკავშირის მოსაზრებას.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები (2016-2017)

წინამდებარე დოკუმენტში მიმოხილულია ადამიანის უფლებათა დაცვის 2016-2017 წწ. სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის პირველადი შედეგები

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

2013 წლის 26 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (შემდგომში კონვენცია) რატიფიცირება მოახდინა.

ჯონ უედემი: რეკომენდაციები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვის საკოორდინაციო საბჭოს რეორგანიზაციის თაობაზე

"ადამიანის უფლებები ყველასათვის" ევროკავშირისა და გაეროს ოთხი სააგენტოს ერთობლივი ინიციატივაა,რომლის განხორციელებაში მონაწილეობენ: გაეროს განვითარების პროგრამა,

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (UNCRPD) იმპლემენტაციის გაიდლაინი

სარეკომენდაციო კონცეფცია მომზადდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ ფონდი ღია „საზოგადოება-საქართველოს” (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში

კვლევა მომზადდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.