კვლევები და პუბლიკაციები

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით (UNCRPD) დადგენილი სტანდარტები

საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ, კონსტიტუციის მე-11 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ქმნის განსაკუთრებულ პირობებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისა და ინტერესების რეალიზებისთვის.

საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ

წინამდებარე კვლევა შეისწავლის საქართველოს სოციალურ გარემოს, სადაც დიდი ყურადღება ეთმობა საზოგადოების დამოკიდებულებას შეზღუდული

„ქალთა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების დაცვის მდგომარეობა ფსიქიატრიულ და სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში“

2020 წლის 13 ივლისს საქართველოს სახალხო დამცველმა ონლაინ წარადგინა სპეციალური ანგარიში

შრომით ურთიერთობებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებით გონივრული მისადაგება

ქვეყანაში ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის ქმედითობა უზრუნველყოფს ადამიანების თანაბარ მონაწილეობას სამოქალაქო, პოლიტიკურ, სოციალურ თუ ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდამჭერი სისტემის შექმნა საქართველოში

პროექტის ფარგლებში, ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების ერთობლივი თანამშრომლობის შედეგად, მომზადდა სარეკომენდაციო პაკეტი საქართველოში ყრუ-უსინათლო პირთა მხარდაჭერის სისტემის ჩამოყალიბების ხელშესაწყობად.

ყველაფერი, რაც ყრუ-უსინათლო პირების შესახებ უნდა ვიცოდეთ

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა პროექტის: „სმენადაქვეითებული და უსინათლო პირების მხარდაჭერის სისტემის შექმნა საქართველოში", რომელსაც ახორციელებს პოლონური ფონდი ჰუმან დოკი (HumanDoc Fundation).

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებისა და გოგონებისთვის ჯანდაცვის სერვისების მისაწვდომობის შესახებ

საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის (შემდგომში „კომიტეტი“) 2019 წლის 3 ივლისის სხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის რატი იონათამიშვილის წინადადების