შშმ პირთა უფლებები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დისკრიმინაცია სანოტარო მომსახურების სფეროში

A+
A-

საქართველოს სახალხო დამცველმა ა(ა)იპ "ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის" მიმართვის საფუძველზე შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით დისკრიმინაციულ მოპყრობად შეაფასა 2017 წელს ეტლით მოსარგებლე ამავე ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ კაკაბაძის მიმართ ქ. ბათუმში არსებული სანოტარო ბიუროების მიერ, მისთვის შეთავაზებული და მიწოდებული მომსახურება. 

შესაბამისად, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, როგორც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ნოტარიატის სახელმწიფო მარეგულირებელ უწყებას მიეცა რეკომენდაცია უზრუნველეყო ეტლით მოსარგებლეთათვის სანოტარო მომსახურების ჯეროვანი მიწოდება გეოგრაფიული მისაწვდომობის გათვალისწინებით.

 

რეკომენდაცია შეზღუდული შესაძლებლობის ნიშნით ირიბი დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენის შესახებ

 

სხვა სიახლეები

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის მონაწილეობა მიიღო გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კომიტეტის მიერ მოწყობილ რეგიონალურ კონსულტაციაში

ვიდეოკონფერენციის აპლიკაციებისა და სერვისების მისაწვდომობის მიმოხილვა