სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისები

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

A+
A-

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ 23-ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით.

 

 

სხვა რესურსები

  • ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ