სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისები

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

შუახევის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

A+
A-

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს შუახევის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული

რედაქციით.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 იანვრიდან.

 

სხვა რესურსები

  • ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ