სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისები

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

A+
A-

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 ნოემბრის №32 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 და მე-6 პუნქტების საფუძველზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

შეტანილ იქნეს ცვლილება „საჩხერის   მუნიციპალიტეტის 2020  წლის  ბიუჯეტის  დამტკიცების შესახებ” საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 ნოემბრის №32 დადგენილებაში (სსმ,03/12/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.130.016362) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით.

სხვა რესურსები

  • ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ