სახელმწიფო და მუნიციპალური სერვისები

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

A+
A-

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს მე-16 მუხლის მე2 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“, 89-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.

მუხლი 2

დამტკიცდეს ქედის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამები და ქვეპროგრამები დანართი №2-ის შესაბამისად.

მუხლი 3

ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ქედის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის №49 დადგენილება (ვებგვერდი, 01/01/2019, სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.134.016292).

მუხლი 4

დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 01 იანვრიდან.

სხვა რესურსები

  • ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ