გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია - განხორციელება და მონიტორინგი

A+
A-

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადდა კონვენციის კომიტეტის სამდივნოს მიერ სხვადასხვა ექსპერტის მონაწილეობით. ექსპერტების მოსაზრებები შეგროვებული იყო კომიტეტთან არსებული ბიუროს მიერ იმისათვის, რათა ხელი შეეწყოს მომავალ კონფერენციაზე კონვენციის იმპლემენტაციისა და მონიტორინგის შესახებ დისკუსიას.